Elektryfikacja

DO POBRANIA

oświadczenie o st.tech.

Wniosek o zwiększenie mocy przyłączeniowej

mapa przył.

zgłoszenie

wniosek-o-przył.prąduPDF

UWAGA DZIAŁKOWICZE!
Zarząd ROD „ Pod pająkiem „ informuje, że Uchwałą Zarządu Nr 70/2018 z dnia 28.07.2018
został powołany elektryk ogrodowy Pan Łukasz Niesłuchowski.

Telefon kontaktowy: 791 342 011.

Druki wniosków dostępne będą do pobrania ze strony
internetowej lub w biurze ROD .
4.Zarząd ROD w oparciu o złożony wniosek działkowicza wyda zgodę
i określi warunki przyłączenia do sieci ogrodowej. Podstawą
wyrażenia takiej zgody jest opłacenie wszystkich rat partycypacyjnych za lata 2016-2018 r.
5.Po otrzymaniu takich warunków działkowicz będzie mógł wykonać
wewnętrzną instalacje elektryczną w altanie oraz ułożyć kabel
przyłączeniowy od altany do szafki pomiarowo przyłączeniowej.
W przypadku wcześniej wykonanego ułożenia kabla działkowicz złoży
stosowne oświadczenie.6.Po wykonaniu prac jak pkt.5 działkowicz zgłosi do Zarządu ROD
gotowość podłączenia całości instalacji i kabla do do sieci ogrodowej.
Warunkiem podłaczenia altany do sieci ogrodowej jest:
a/Oświadczenie działkowicza o wykonaniu ułożenia kabla
zgodnie z wytycznymi Zarządu ROD.
b/załączenia szczegółowego rysunku rozprowadzenia kabla od altany
do skrzynki przyłączeniowej ZK
c/Oświadczenie działkowicza o wykonaniu instalacji wewnętrznej w
altanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
normami oraz wytycznymi Zarządu ROD przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia.
d/Przedstawienie wykonanych przez osoby uprawnione przepisami
pozytywnych pomiarów elektrycznych kabla/pomiar rezystancji
izolacji/ i instalacji /pomiar skuteczności ochrony/.
Wzory zgłoszenia gotowości do podłączenia oraz oświadczeń do
pobrania w biurze ROD jak w pkt.4 6.Po wykonaniu prac jak pkt.5 działkowicz zgłosi do Zarządu ROD
gotowość podłączenia całości instalacji i kabla do do sieci ogrodowej.
Warunkiem podłaczenia altany do sieci ogrodowej jest:
a/Oświadczenie działkowicza o wykonaniu ułożenia kabla
zgodnie z wytycznymi Zarządu ROD.
b/załączenia szczegółowego rysunku rozprowadzenia kabla od altany
do skrzynki przyłączeniowej ZK
c/Oświadczenie działkowicza o wykonaniu instalacji wewnętrznej w
altanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i
normami oraz wytycznymi Zarządu ROD przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia.
d/Przedstawienie wykonanych przez osoby uprawnione przepisami
pozytywnych pomiarów elektrycznych kabla/pomiar rezystancji
izolacji/ i instalacji /pomiar skuteczności ochrony/.
Wzory zgłoszenia gotowości do podłączenia oraz oświadczeń do
pobrania w biurze ROD jak w pkt.4
7.W oparciu o zgłoszenie i przedstawione dokumenty elektryk
ogrodowy przeprowadzi w wyznaczonym terminie przegląd
wykonanego przyłącza i wewnętrznej instalacji i po akceptacji
dokona podłączenia altany do sieci ogrodowej. Koszt takiego
podłączenia określony zostanie w terminie póżniejszym .
8.Zarząd ROD informuje że istnieje możliwość wykonania za
odpłatnością pomiarów elektrycznych przez elektryka ogrodowego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Regulamin przyłączenia działki  do

elektrycznej sieci ogrodowej

Po wykonaniu sieci ogrodowej elektrycznej n.n będzie możliwość podłączenia altanek działkowiczów do zasilania elektrycznego. Warunkiem podłączenia jest uzyskanie zgody Zarządu ROD.  W tym celu należy złożyć do Zarządu stosowny wniosek z mapką działki oraz projektowaną trasą kabla zasilającego altanę. Po rozpatrzeniu tego wniosku Zarząd określi miejsce przyłączenia do określonego przyłącza ZP i wyda stosowne warunki przyłączenia.

Sposób postępowania po otrzymaniu warunków przyłączenia

 

Altana od złącza pomiarowego ZP zasilana będzie kablem YKY żO 3×2,5 mm2 lub 3 x 4 mm 2 w zależności od długości przyłącza. Jest to kabel ziemny i prowadzony jest w wykopach na głębokości 50 cm od powierzchni ziemi. W przypadku przechodzenia kabla pod ścieżką ogrodową lub drogą konieczne jest jego prowadzenie w rurze osłonowej. Kabel po ułożeniu odbierany jest przez elektryka ogrodowego, który to wydaje zgodę na jego zasypanie . Przysypujemy go gruntem rodzimym pozbawionym elementów stałych i kamieni lub piaskiem na wysokość 10 cm i następnie układamy niebieską folię. Po ułożeniu folii wykop zasypujemy do pełnej wysokości. Kabel przy złączu pomiarowym zostawiamy z 1,5 m zapasem niezbędnym do przyszłego podłączenia .Kabel prowadzimy po linii prostej a ewentualne zmiany kierunków pod kątem prostym. W miejscach przejść przez ściany kabel zabezpieczamy rurkami osłonowymi. Instalacje w altanie wykonywane być muszą przez osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do zabezpieczenia instalacji wewnętrznej w altanie należy zamontować wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu „S „ 10 A.

Po zakończeniu robót kablowych oraz wykonaniu instalacji wewnętrznej w altanie działkowicz jest zobowiązany wykonać wymagane przepisami pomiary elektryczne kabla(pomiar rezystancji izolacji) i instalacji (pomiar skuteczności ochrony)a następnie zgłosić telefonicznie całość robót do odbioru przez elektryka ogrodowego. Pozytywny protokół odbioru stanowi warunek przyłączenia do sieci ogrodowej ROD. Podłączenie to wykonuje elektryk ogrodowy ROD. Eksploatacje instalacji elektrycznej przez działkowicza następuje po podpisaniu stosownej Umowy z Zarządem ROD.

 

KLIKNIJ I POBIERZ WNIOSEK

Comments are closed.